Nie ste spokojní so správcom vášho domu?

Každý bytový dom musí mať svojho správcu, ktorý má za úlohu postarať sa o viacero činností. Za svoju prácu dostáva pravidelnú odmenu. Aké sú jeho úlohy a čo robiť, ak so svojím správcom nie ste spokojní?

Čo má na starosti správa bytových domov

Dobrá správa bytových domov sa stará o údržbu domu aj jeho okolia. Patria sem činnosti ako kontrola a údržba výťahov, kotolne, hydrantov a technických zariadení. Správa bytových domov má na starosti aj zabezpečenie starostlivosti o spoločné priestory a údržbu okolia bytových domov. Všetky povinnosti sú dané zákonom 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Na správu bytových domov sa tak môžete obrátiť s mnohými požiadavkami. Napríklad s úpravou predzáhradky a zimnou údržbou chodníkov. Jej úlohou je zabezpečiť aj vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov bytov. Správcovská spoločnosť vám môže tiež pomôcť nájsť optimálne spôsoby financovania rekonštrukcií, zateplenia alebo iných nákladných úprav domu. Niektoré spoločnosti sa postarajú aj o kosenie trávy či iné doplnkové služby.

Výmena správcu bytového domu

V praxi sa, žiaľ, stáva, že si správca domu nevykonáva svoje povinnosti v dostatočnej miere. Ak ho budete chcieť odvolať, budete však musieť dodržať zákonom stanovený postup. Výmena správcu bytového domu je možná len na spoločnej schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov. Túto zvyčajne zvolá správcovská spoločnosť. Aby tak urobila, budete jej musieť poslať žiadosť o zvolanie schôdze. Od doručenia žiadosti o zvolanie má správcovská spoločnosť 15 dní na to, aby tak urobila. Ak to neurobí, môžu schôdzu zvolať aj majitelia priestorov. Aby ju bolo možné zvolať, musíte najskôr vyzbierať 25 % podpisov majiteľov. Tu sa vaše povinnosti na dodržanie zákonných podmienok nekončia. Aby ste mohli o odvolaní správcu hlasovať, musíte tento bod programu uviesť na pozvánke ako „odvolanie správcu“.

Pravidlá pre hlasovanie

Hlasovať môžu všetci prítomní majitelia priestorov. Ak sa niektorí majitelia nemôžu zúčastniť, môžu za nich hlasovať nimi splnomocnené osoby. Na odvolanie správcu je potrebné na schôdzi dodržať nasledovné:
  • Zúčastní sa jej nadpolovičná väčšina majiteľov priestorov.
  • Spíše sa prezenčná listina a zápisnica — tu musí byť uvedený bod týkajúci sa hlasovania o odvolaní správcu aj počty hlasov.
Potom už zostáva len počkať, kým uplynie výpovedná lehota. Počas nej môžete vybrať nového správcu bytového domu.

Publikované: 30. 06. 2020

Kategória: Reality

Autor: Alena Turečková