Medzinárodné štandardy na pracovisku

Predtým ako pôjdeme do detailov, vysvetlíme si, čo znamená skratka ISO. Ide o Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu z anglického International Organization for Standardization, skrátene ISO. Táto organizácia kontroluje a koordinuje štandardizačné postupy či jednotky pri technickej činnosti. Jednoducho povedané, aby všade na svete mali rovnaké štandardy. Členmi medzinárodnej organizácie sú zástupcovia z jednotlivých krajín. Ide o krajinné organizácie, ktoré tiež koordinujú a kontrolujú dodržiavanie štandardov. Každý z takýchto štandardov má svoje označenie skratkou ISO s príslušným číslom. Bližšie si teraz popíšeme dve označenia. Pri označení ISO 9001 ide o certifikát kvality pod názvom Systém manažérstva kvality. Ide o normu, ktorá určuje proces a procesný prístup pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Keďže postup je zaradený medzi štandardy ISO, musí spĺňať systém kvality a následne byť obhájený v certifikovanom audite.

Požiadavky certifikácie

Medzi hlavné kritériá alebo požiadavky pri tejto norme sú: interný audit, spokojnosť zákazníka, naplnenie legislatív, riadenie rizík, procesné riadenie, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov či realizácie či analýza zlepšenia. ISO 45001 znamená certifikát bezpečnosti. Táto norma v sebe zahŕňa špecifiká manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, známe aj pod skratkou BOZP. Bola vytvorená kvôli žiadostiam organizácií, ktoré chceli bezpečnosť na pracovisku posudzovať certifikovanie a profesionálne. Základom je identifikovanie a predvídanie možných rizík na pracovisku a pripravenie plánu krokov, ktoré by mali nebezpečným situáciám zamedziť. Veľký dôraz sa kladie na prevenciu, ktorá napomôže k správnemu používaniu pracovných úkonov.

Publikované: 31. 07. 2019

Kategória: Práca

Autor: Alena Turečková