Čaká na vás písanie diplomovej alebo rigoróznej práce?

Pred dokončením každého stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné vypracovať záverečnú prácu. Dôvodom je preukázanie, že dokážete získané poznatky využiť aj v praxi. Vypracovanie práce zaberie bežne niekoľko mesiacov, preto by ste mali začať dostatočne včas. Ako postupovať, sa dozviete v nasledovnom článku.

Písanie diplomovej práce

Diplomová práca sa vypracúva na záver druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Bez jej odovzdania nie je možné získať titul. Skladá z dvoch častí — prvou je teoretická a druhou praktická časť. Písanie kvalitnej diplomovej práce má svoje pravidlá. Potrebné je dodržať rozsah 40 – 50 normostrán. Daná je tiež jej štruktúra. Úvodné strany musia mať nasledovný obsah: Na úvodnej strane uveďte názov univerzity, tému, typ práce, meno vedúceho a autora a dátum. Ďalej nasleduje strana s čestným vyhlásením autora o tom, že je autorom práce, ktorú je potrebné podpísať. Môžete pridať aj stranu s poďakovaním školiteľovi. Potom nasleduje strana s abstraktom a kľúčovými slovami. Je potrebné, aby táto strana bola v rodnom a jednom zo svetových jazykov. Po nej prichádzajú na rad obsah, úvod a jadro práce rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Záver diplomovej práce tvorí záver, zoznam použitej literatúry a nepovinná obrázková príloha.

Ako postupovať

Písanie diplomovej práce začína už voľbou témy. Vyberte si niečo, čo vás počas štúdia bavilo a zaujímali ste sa o to. Bude sa vám tak lepšie písať. Nájdite si relevantné zdroje od odborníkov v danom obore a preštudujte si ich publikácie. Vhodným zdrojom pre písanie diplomovej práce nie je internet, kde nájdete mnoho neoverených informácií.

Vypracovanie rigoróznej práce

Vypracovanie dlhšej rigoróznej práce predchádza získaniu titulu JUDr., RNDr., PhDr., ThDr. či PaedDr. Má za úlohu dokázať, že viete aplikovať v praxi získané poznatky. K získaniu titulu bude tiež potrebné zložiť rigoróznu skúšku. Rigorózna práca musí byť kvalitne spracovaná a nesmie obsahovať len teoretické poznatky. Dôležitá je tiež jej originalita. Rozsah rigoróznej práce je daný na 60 – 120 normostrán. Jednotlivé univerzity majú k jej napísaniu aj vlastné smernice, podľa ktorých je potrené postupovať. Vždy by však mala mať teoretickú a praktický časť, titulný list, čestné prehlásenie, obsah, zoznam použitých tabuliek, skratiek, obrázkov a podobne, úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry.

Publikované: 30. 06. 2020

Kategória: Nezařazené

Autor: Alena Turečková