Čo sú normy ISO a prečo sú pre firmy dôležité

Normy ISO sú súbor technických noriem a predpisov, ktoré majú zabezpečiť, že výrobky a služby splnia určité požiadavky. V preklade zabezpečujú, že výrobok alebo služba dosiahne určitú úroveň kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti, čím firma získava viacero výhod.

Aký význam majú ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je medzinárodná organizácia, ktorá vytvára medzinárodné štandardy v rôznych oblastiach. Normy ISO sú všeobecne uznávané štandardy pre procesy, postupy a materiály. Tieto štandardy sú navrhnuté tak, aby zaručili konzistentnosť a jednotnosť výrobkov, služieb a postupov. Normy ISO sa používajú v rôznych oblastiach, ako sú manažment životného prostredia, bezpečnosť potravín, BOZP, ľudské práva, informačná technológia, obchodná politika atď.

Certifikát ISO 14001

Norma ISO 14001 je medzinárodná štandardizovaná norma pre systém environmentálneho manažovania. Umožňuje organizáciám identifikovať a riadiť svoje environmentálne riziká a záväzky, ako aj poskytnúť jasnú spätnú väzbu týkajúcu výsledkov. Tiež pomáha organizáciám dosahovať ciele environmentálneho manažovania, zlepšovať ich výkony a zvyšovať svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Certifikát kvality ISO 9001

ISO 9001 je medzinárodná norma pre riadenie kvality, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizácii. Zabezpečuje, že produkty a služby spĺňajú požiadavky zákazníka a sú v súlade s právnymi požiadavkami. Norma ponúka jednotný rámec pre plánovanie a dosahovanie kvality v organizácii, čo zabezpečuje dodanie služieb a produktov konzistentne a včas, čo zaručuje spokojnosť zákazníka.
Certifikát ISO 45001

ISO 45001 je norma pre manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovuje požiadavky na bezpečnostný manažment, ktoré organizácie môžu použiť na identifikáciu, riadenie a zmierňovanie rizík v oblasti BOZP. Je to prvá norma zameraná na BOZP na medzinárodnej úrovni. 

Publikované: 30. 06. 2023

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková